kakstrak gelakte nagels zijn wel een echte handtekening van sabine mus van nagelstudio assen

Algemene Voorwaarden 

Nagelstudio Assen

algemene voorwaarden nagelstudio assen

Algemene Voorwaarden Nagelstudio Assen

Algemene Voorwaarden van Nagelstudio Assen                                1 april 2013

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden in te zien en worden overlegt bij de eerste afspraak. Client aanvaardt dat hij de algemene voorwaarden gelezen heeft en aanvaardt op de klantenkaart.  

2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

A. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden door middel van de volgende communicatiemiddelen:

• bellen

• voicemail inspreken of

• mailen naar info@nagelstudioasssen.nl .

Andere communicatiemiddelen, zoals facebookberichten, worden niet geaccepteerd. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het halve honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag de nagelstudio het hele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

B. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

C. Indien de cliënt te laat op afspraak verschijnt zonder bericht, is de plek na 15 minuten vrij voor een andere client.

D. De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling

A. De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen dertig dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

B. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk, dit dient door de client voor aanvang van de behandeling gemeldt te worden. Indien client achteraf nog dient te pinnen bij een betaalautomaat, dient een legitimatiebewijs te worden achtergelaten.

5. Personeel in de studio

De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de nagelstudio medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de nagelstudio.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

A. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, acrylaatallergie, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

B. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

C. De nagelstudio en nagelstyliste kan niet aansprakelijke worden gesteld voor inkomstenderving als de nagelstyliste de afspraak met de klant heeft moeten annuleren/verplaatsen door overmacht of ziekte.

D. De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen of vaak afspraken wijzigt, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

11. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

12. Cliënten / kinderen

In de salon is ruimte voor maximaal 3 cliënten. Meer dan 3 cliënten worden niet in de salon toegelaten.

Vanwege de aanwezigheid van brandgevaarlijke of anderszins schadelijke chemicaliën, scherpe, breekbare, kostbare voorwerpen en hun eigen gezondheid worden kinderen van 7 tot 16 jaar alleen na uitdrukkelijk van te voren aangevraagde toestemming of bij verjaardagfeestjes toegelaten in de Nagelstudio. Voor kinderfeestjes is een aparte ruimte.

Kinderen tot 7 jaar worden niet toegelaten.

13. Garantie

Geld wordt enkel terug gegeven voor artikelen, wanneer de artikelen onbeschadigd en in originele verpakking retour komen. Voor een wimper- en nagelbehandeling wordt er geen geld retour gegeven, omdat het gaat om een ambacht cq arbeid. Uitzonderingen hier gelaten en worden door een nagelstylist beoordeelt en dienen altijd binnen 24 uur na de wimper- en nagelbehandeling gemeld te worden.